خانه / مرکز دانلود / سخنرانی / سخنرانی های ماه مبارک رمضان

سخنرانی های ماه مبارک رمضان

سخنرانی های ماه مبارک رمضان

 

۱.حجت الاسلام حسین انصاریان

ردیف

توضیحات

اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ چشم باطنی – جلسه ۱ – سال ۹۱ دانلود ۷,۹۱۳ ۰۰:۵۳:۵۸
۲ چشم باطنی – جلسه ۲ – سال ۹۱ دانلود ۷,۶۴۲ ۰۰:۵۲:۰۷
۳ چشم باطنی – جلسه ۳ – سال ۹۱ دانلود ۹,۹۸۵ ۰۱:۰۸:۰۴
۴ چشم باطنی – جلسه ۴ – سال ۹۱ دانلود ۷,۸۶۹ ۰۰:۵۳:۴۰
۵ چشم باطنی – جلسه ۵ – سال ۹۱ دانلود ۸,۲۸۴ ۰۰:۵۶:۳۰
۶ چشم باطنی – جلسه ۶ – سال ۹۱ دانلود ۸,۳۰۲ ۰۰:۵۶:۳۸
۷ چشم باطنی – جلسه ۷ – سال ۹۱ دانلود ۷,۵۷۷ ۰۰:۵۱:۴۱
۸ چشم باطنی – جلسه ۸ – سال ۹۱ دانلود ۷,۹۶۳ ۰۰:۵۴:۱۸
۹ چشم باطنی – جلسه ۹ – سال ۹۱ دانلود ۷,۵۹۸ ۰۰:۵۱:۴۹
۱۰ چشم باطنی – جلسه ۱۰ – سال ۹۱ دانلود ۷,۶۳۰ ۰۰:۵۲:۰۳
۱۱ چشم باطنی – جلسه ۱۱ – سال ۹۱ دانلود ۸,۵۴۱ ۰۰:۵۸:۱۵
۱۲ چشم باطنی – جلسه ۱۲ – سال ۹۱ دانلود ۷,۷۶۸ ۰۰:۵۲:۵۹
۱۳ چشم باطنی – جلسه ۱۳ – سال ۹۱ دانلود ۸,۳۳۳ ۰۰:۵۶:۵۰
۱۴ چشم باطنی – جلسه ۱۴ – سال ۹۱ دانلود ۸,۳۴۹ ۰۰:۵۶:۵۷
۱۵ چشم باطنی – جلسه ۱۵ – سال ۹۱ دانلود ۸,۱۳۱ ۰۰:۵۵:۲۸
۱۶ چشم باطنی – جلسه ۱۶ – سال ۹۱ دانلود ۸,۶۱۸ ۰۰:۵۸:۴۴
۱۷ چشم باطنی – جلسه ۱۷ – سال ۹۱ دانلود ۸,۲۷۱ ۰۰:۵۶:۲۵
۱۸ چشم باطنی – جلسه ۱۸ – سال ۹۱ دانلود ۷,۸۶۹ ۰۰:۵۳:۴۰
۱۹ چشم باطنی – جلسه ۱۹ – سال ۹۱ دانلود ۷,۹۱۳ ۰۰:۵۳:۵۸
۲۰ چشم باطنی – جلسه ۲۰ – سال ۹۱ دانلود ۷,۲۱۵ ۰۰:۴۹:۱۳
۲۱ چشم باطنی – جلسه ۲۱ – سال ۹۱ دانلود ۷,۷۶۸ ۰۰:۵۲:۵۹
۲۲ چشم باطنی – جلسه ۲۲ – سال ۹۱ دانلود ۶,۷۶۰ ۰۰:۴۶:۰۷
۲۳ چشم باطنی – جلسه ۲۳ – سال ۹۱ دانلود ۷,۶۹۲ ۰۰:۵۲:۲۷
۲۴ چشم باطنی – جلسه ۲۴ – سال ۹۱ دانلود ۸,۰۴۱ ۰۰:۵۴:۴۹
۲۵ چشم باطنی – جلسه ۲۵ – سال ۹۱ دانلود ۹,۶۱۴ ۰۱:۰۵:۳۴
۲۶ چشم باطنی – جلسه ۲۶ – سال ۹۱ دانلود ۶,۸۴۱ ۰۰:۴۶:۴۰
۲۷ چشم باطنی – جلسه ۲۷ – سال ۹۱ دانلود ۶,۳۷۱ ۰۰:۴۳:۲۷
۲۸ چشم باطنی – جلسه ۲۸ – سال ۹۱ دانلود ۸,۳۸۱ ۰۰:۵۷:۱۰
۲۹ چشم باطنی – جلسه ۲۹ – سال ۹۱ دانلود ۶,۹۸۰ ۰۰:۴۷:۳۷
۳۰ نور معرفت – جلسه ۱ – سال ۹۱ دانلود ۷,۳۱۲ ۰۱:۰۲:۲۴
۳۱ نور معرفت – جلسه ۲ – سال ۹۱ دانلود ۷,۵۲۶ ۰۱:۰۴:۱۳
۳۲ نور معرفت – جلسه ۳ – سال ۹۱ دانلود ۷,۷۹۰ ۰۱:۰۶:۲۹
۳۳ نور معرفت – جلسه ۴ – سال ۹۱ دانلود ۹,۸۷۳ ۰۱:۰۷:۲۱
۳۴ نور معرفت – جلسه ۵ – سال ۹۱ دانلود ۷,۲۶۵ ۰۰:۴۹:۳۳
۳۵ نور معرفت – جلسه ۶ – سال ۹۱ دانلود ۱۲,۰۲۹ ۰۱:۲۲:۰۳
۳۶ نور معرفت – جلسه ۷ – سال ۹۱ دانلود ۸,۷۰۹ ۰۰:۵۹:۲۴
۳۷ نور معرفت – جلسه ۸ – سال ۹۱ دانلود ۸,۹۰۵ ۰۱:۰۰:۴۴
۳۸ نور معرفت – جلسه ۹ – سال ۹۱ دانلود ۹,۵۲۸ ۰۱:۰۴:۵۹
۳۹ نور معرفت – جلسه ۱۰ – سال ۹۱ دانلود ۷,۸۴۲ ۰۰:۵۹:۲۶
۴۰ نور معرفت – جلسه ۱۱ – سال ۹۱ دانلود ۸,۰۱۵ ۰۱:۰۰:۴۶
۴۱ نور معرفت – جلسه ۱۲ – سال ۹۱ دانلود ۸,۵۷۶ ۰۱:۰۵:۰۲
۴۲ نور معرفت – جلسه ۱۳ – سال ۹۱ دانلود ۶,۳۹۱ ۰۰:۴۸:۲۸
۴۳ نور معرفت – جلسه ۱۴ – سال ۹۱ دانلود ۷,۳۳۱ ۰۰:۵۵:۳۶
۴۴ نور معرفت – جلسه ۱۵ – سال ۹۱ دانلود ۹,۱۱۰ ۰۱:۰۹:۰۵
۴۵ نور معرفت – جلسه ۱۶ – سال ۹۱ دانلود ۸,۲۶۲ ۰۱:۰۲:۳۹
۴۶ نور معرفت – جلسه ۱۷ – سال ۹۱ دانلود ۷,۸۱۱ ۰۰:۵۹:۱۴
۴۷ نور معرفت – جلسه ۱۸ – سال ۹۱ دانلود ۶,۰۸۳ ۰۰:۴۶:۰۷
۴۸ نور معرفت – جلسه ۱۹ – سال ۹۱ دانلود ۶,۵۶۳ ۰۰:۴۹:۴۶
۴۹ نور معرفت – جلسه ۲۰ – سال ۹۱ دانلود ۶,۵۹۷ ۰۰:۵۰:۰۱
۵۰ نور معرفت – جلسه ۲۱ – سال ۹۱ دانلود ۸,۶۷۲ ۰۱:۰۵:۴۵
۵۱ نور معرفت – جلسه ۲۲ – سال ۹۱ دانلود ۸,۱۱۸ ۰۱:۰۱:۳۳
۵۲ نور معرفت – جلسه ۲۳ – سال ۹۱ دانلود ۹,۱۱۰ ۰۱:۰۹:۰۵
۵۳ نور معرفت – جلسه ۲۴ – سال ۹۱ دانلود ۸,۵۴۵ ۰۱:۰۴:۴۸
۵۴ نور معرفت – جلسه ۲۵ – سال ۹۱ دانلود ۸,۱۱۸ ۰۱:۰۱:۳۳
۵۵ نور معرفت – جلسه ۲۶ – سال ۹۱ دانلود ۱,۳۸۶ ۰۰:۱۰:۳۱
۵۶ نور معرفت – جلسه ۲۷ – سال ۹۱ دانلود ۱۰,۶۱۱ ۰۱:۲۰:۲۸
۵۷ نور معرفت – جلسه ۲۸ – سال ۹۱ دانلود ۷,۷۷۲ ۰۰:۵۲:۵۹
۵۸ نور معرفت – جلسه ۲۹ – سال ۹۱ دانلود ۷,۸۵۵ ۰۰:۵۹:۳۴
۵۹ حقیقت و خیال – جلسه اول – سال ۸۹ دانلود ۴,۶۹۶ ۰۰:۳۵:۳۶
۶۰ حقیقت و خیال – جلسه دوم – سال ۸۹ دانلود ۴,۴۵۴ ۰۰:۳۳:۴۶
۶۱ حقیقت و خیال – جلسه سوم – سال ۸۹ دانلود ۴,۵۰۸ ۰۰:۳۴:۱۰
۶۲ حقیقت و خیال – جلسه چهارم – سال ۸۹ دانلود ۴,۹۵۰ ۰۰:۳۷:۳۱
۶۳ حقیقت و خیال – جلسه پنجم – سال ۸۹ دانلود ۴,۷۷۲ ۰۰:۳۶:۱۰
۶۴ حقیقت و خیال – جلسه ششم – سال ۸۹ دانلود ۴,۷۴۴ ۰۰:۳۵:۵۸
۶۵ حقیقت و خیال – جلسه هفتم – سال ۸۹ دانلود ۴,۶۱۴ ۰۰:۳۴:۵۹
۶۶ حقیقت و خیال – جلسه هشتم – سال ۸۹ دانلود ۴,۴۹۲ ۰۰:۳۴:۰۳
۶۷ حقیقت و خیال – جلسه نهم – سال ۸۹ دانلود ۴,۸۰۲ ۰۰:۳۶:۲۴
۶۸ حقیقت و خیال – جلسه دهم – سال ۸۹ دانلود ۴,۸۰۰ ۰۰:۳۶:۲۴
۶۹ حقیقت و خیال – جلسه یازدهم – سال ۸۹ دانلود ۴,۸۵۶ ۰۰:۳۶:۴۹
۷۰ حقیقت و خیال – جلسه دوازدهم – سال ۸۹ دانلود ۴,۶۴۴ ۰۰:۳۵:۱۲
۷۱ زندگی آگاهانه – جلسه اول – سال ۸۹ دانلود ۵,۹۵۰ ۰۰:۴۰:۳۴
۷۲ زندگی آگاهانه – جلسه دوم – سال ۸۹ دانلود ۶,۸۰۴ ۰۰:۴۶:۲۴
۷۳ زندگی آگاهانه – جلسه سوم – سال ۸۹ دانلود ۵,۸۰۴ ۰۰:۳۹:۳۵
۷۴ زندگی آگاهانه – جلسه چهارم – سال ۸۹ دانلود ۶,۳۳۸ ۰۰:۴۳:۱۳
۷۵ زندگی آگاهانه – جلسه پنجم – سال ۸۹ دانلود ۶,۱۹۴ ۰۰:۴۲:۱۵

 

۲.حجت الاسلام پناهیان

ردیف

توضیحات

اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ «تنها مسیر» راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی – جلسه ۱ – سال ۹۲ دانلود ۶,۸۴۷ ۰۰:۴۶:۱۱
۲ «تنها مسیر» راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی – جلسه ۲ – سال ۹۲ دانلود ۶,۴۰۲ ۰۰:۴۳:۰۹
۳ «تنها مسیر» راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی – جلسه ۳ – سال ۹۲ دانلود ۹,۶۹۹ ۰۱:۰۵:۳۸
۴ «تنها مسیر» راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی – جلسه ۴ – سال ۹۲ دانلود ۸,۵۵۸ ۰۰:۵۷:۵۱
۵ «تنها مسیر» راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی – جلسه ۵ – سال ۹۲ دانلود ۷,۹۱۳ ۰۰:۵۳:۲۷
۶ «تنها مسیر» راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی – جلسه ۶ – سال ۹۲ دانلود ۸,۴۳۷ ۰۰:۵۷:۰۱
۷ «تنها مسیر» راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی – جلسه ۷ – سال ۹۲ دانلود ۸,۸۰۰ ۰۰:۵۹:۳۰
۸ «تنها مسیر» راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی – جلسه ۸ – سال ۹۲ دانلود ۸,۶۳۶ ۰۰:۵۸:۲۳
۹ «تنها مسیر» راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی – جلسه ۹ – سال ۹۲ دانلود ۹,۷۰۶ ۰۱:۰۵:۴۰
۱۰ «تنها مسیر» راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی – جلسه ۱۰ – سال ۹۲ دانلود ۷,۶۹۶ ۰۰:۵۱:۵۸
۱۱ «تنها مسیر» راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی – جلسه ۱۱ – سال ۹۲ دانلود ۷,۷۸۰ ۰۰:۵۲:۳۲
۱۲ «تنها مسیر» راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی – جلسه ۱۲ – سال ۹۲ دانلود ۷,۸۰۱ ۰۰:۵۲:۴۱
۱۳ «تنها مسیر» راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی – جلسه ۱۳ – سال ۹۲ دانلود ۸,۲۹۳ ۰۰:۵۶:۰۲
۱۴ «تنها مسیر» راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی – جلسه ۱۴ – سال ۹۲ دانلود ۷,۲۸۸ ۰۰:۴۹:۱۱
۱۵ «تنها مسیر» راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی – جلسه ۱۵ – سال ۹۲ دانلود ۷,۹۹۳ ۰۰:۵۴:۰۰
۱۶ «تنها مسیر» راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی – جلسه ۱۶ – سال ۹۲ دانلود ۹,۵۵۱ ۰۱:۰۴:۳۷
۱۷ «تنها مسیر» راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی – جلسه ۱۷ – سال ۹۲ دانلود ۱۰,۹۱۹ ۰۱:۱۳:۵۷
۱۸ «تنها مسیر» راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی – جلسه ۱۸ – سال ۹۲ دانلود ۷,۱۶۱ ۰۰:۴۸:۱۹
۱۹ «تنها مسیر» راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی – جلسه ۱۹ – سال ۹۲ دانلود ۴,۵۵۰ ۰۰:۳۰:۳۰
۲۰ «تنها مسیر» راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی – جلسه ۲۰ – سال ۹۲ دانلود ۷,۷۴۳ ۰۰:۵۲:۱۷
۲۱ «تنها مسیر» راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی – جلسه ۲۱ – سال ۹۲ دانلود ۵,۰۶۰ ۰۰:۳۳:۵۹
۲۲ «تنها مسیر» راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی – جلسه ۲۲ – سال ۹۲ دانلود ۷,۷۶۹ ۰۰:۵۲:۲۸
۲۳ «تنها مسیر» راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی – جلسه ۲۳ – سال ۹۲ دانلود ۹,۹۶۱ ۰۱:۰۷:۲۳
۲۴ «تنها مسیر» راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی – جلسه ۲۴ – سال ۹۲ دانلود ۸,۵۳۸ ۰۰:۵۷:۴۲
۲۵ «تنها مسیر» راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی – جلسه ۲۵ – سال ۹۲ دانلود ۱۰,۵۰۵ ۰۱:۱۱:۰۸
۲۶ «تنها مسیر» راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی – جلسه ۲۶ – سال ۹۲ دانلود ۹,۷۸۴ ۰۱:۰۶:۱۳
۲۷ «تنها مسیر» راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی – جلسه ۲۷ – سال ۹۲ دانلود ۸,۰۰۶ ۰۰:۵۴:۰۵
۲۸ «تنها مسیر» راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی – جلسه ۲۸ – سال ۹۲ دانلود ۹,۹۵۳ ۰۱:۰۷:۲۲
۲۹ «تنها مسیر» راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی – جلسه ۲۹ – سال ۹۲ دانلود ۶,۲۰۳ ۰۰:۴۱:۴۷
۳۰ سبک زندگی در ماه مبارک رمضان دانلود ۱۳,۷۷۶ ۰:۵۸:۴۶
۳۱ شب دوم ماه مبارک رمضان – ۹۱ دانلود ۹,۳۳۹ ۰:۵۳:۰۵
۳۲ شب سوم ماه مبارک رمضان – ۹۱ دانلود ۷,۶۶۷ ۰:۴۳:۳۵
۳۳ شب چهارم ماه مبارک رمضان – ۹۱ دانلود ۱۰,۲۷۸ ۰:۵۸:۲۶
۳۴ شب پنجم ماه مبارک رمضان – ۹۱ دانلود ۹,۱۱۸ ۰:۵۱۰
۳۵ شب ششم ماه مبارک رمضان – ۹۱ دانلود ۷,۹۱۶ ۰:۴۴:۵۹
۳۶ شب هفتم ماه مبارک رمضان – ۹۱ دانلود ۷,۹۱۴ ۰:۴۴:۵۹
۳۷ شب هشتم ماه مبارک رمضان – ۹۱ دانلود ۸,۶۸۷ ۰:۴۹:۲۳
۳۸ شب نهم ماه مبارک رمضان – ۹۱ دانلود ۹,۷۷۸ ۰:۵۵:۳۵
۳۹ شب دهم ماه مبارک رمضان – ۹۱ دانلود ۱۰,۷۴۶ ۰۱:۰۱:۰۵
۴۰ شب یازدهم ماه مبارک رمضان – ۹۱ دانلود ۱۰,۳۶۷ ۰:۵۸۷
۴۱ شب دوازدهم ماه مبارک رمضان – ۹۱ دانلود ۱۰,۶۷۰ ۰۱:۰۰:۴۰
۴۲ شب سیزدهم ماه مبارک رمضان – ۹۱ دانلود ۱۰,۵۵۴ ۰۱:۰۰:۰۰
۴۳ شب چهاردهم ماه مبارک رمضان – ۹۱ دانلود ۷,۹۱۶ ۰۱:۰۳:۱۴
۴۴ شب پانزدهم ماه مبارک رمضان – ۹۱ دانلود ۱۱,۱۲۲ ۰۱:۰۶:۳۲
۴۵ شب شانزدهم ماه مبارک رمضان – ۹۱ دانلود ۱۱,۷۰۲ ۰:۵۴:۴۴
۴۶ شب هفدهم ماه مبارک رمضان – ۹۱ دانلود ۹,۶۲۸ ۰:۴۸:۳۱
۴۷ شب هجدهم ماه مبارک رمضان – ۹۱ دانلود ۸,۵۳۶ ۰:۴۵:۰۰
۴۸ شب بیست وششم ماه مبارک رمضان – ۹۱ دانلود ۹,۳۷۶ ۰:۵۳:۱۸
۴۹ شب بیست وهفتم ماه مبارک رمضان – ۹۱ دانلود ۷,۵۳۴ ۰:۴۵:۰۰
۵۰ شب بیست وهشتم ماه مبارک رمضان – ۹۱ دانلود ۸,۲۲۴ ۰:۴۵:۰۰
۵۱ شب بیست ونهم مبارک رمضان – ۹۱ دانلود ۱۲,۰۰۸ ۰:۴۵:۰۰
۵۲ شرح دعای ابوحمزه ثمالی – جلسه اول دانلود ۶,۱۵۷ ۰:۳۴:۵۹
۵۳ شرح دعای ابوحمزه ثمالی – جلسه دوم دانلود ۱۰,۴۴۰ ۰:۵۹:۲۱
۵۴ شرح دعای ابوحمزه ثمالی – جلسه سوم دانلود ۷,۰۷۰ ۰:۴۰:۱۱
۵۵ شرح دعای ابوحمزه ثمالی – جلسه چهارم دانلود ۵,۷۶۵ ۰:۳۲:۴۶
۵۶ شرح دعای ابوحمزه ثمالی – جلسه پنجم دانلود ۹,۳۹۱ ۰:۵۳:۲۳
۵۷ شرح دعای ابوحمزه ثمالی – جلسه ششم دانلود ۹,۵۱۱ ۰:۵۴:۰۴
۵۸ شرح دعای ابوحمزه ثمالی – جلسه هفتم دانلود ۹,۱۷۱ ۰:۵۲:۰۸
۵۹ شرح دعای ابوحمزه ثمالی – جلسه هشتم دانلود ۸,۵۱۴ ۰:۴۸:۲۴
۶۰ شرح دعای ابوحمزه ثمالی – جلسه نهم دانلود ۹,۱۷۰ ۰:۵۲:۰۹
۶۱ شب قدر – جلسه اول دانلود  ۱۰,۱۸۸  ۰:۵۷:۵۷
۶۲ شب قدر – جلسه دوم دانلود  ۱۱,۶۱۰  ۱:۰۶:۰۲
۶۳ شب قدر – جلسه سوم دانلود  ۱۶,۳۲۸  ۱:۳۲:۵۳
۶۴ شب قدر – جلسه چهارم دانلود  ۹,۴۷۹  ۰:۵۳:۵۵

 

۳.حجت الاسلام رفیعی

ردیف

توضیحات

اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ ویژگی های ماه رمضان قسمت اول دانلود ۷,۰۰۹ ۰۰:۳۹:۵۲
۲ ویژگی های ماه رمضان قسمت دوم دانلود ۶,۴۳۴ ۰۰:۳۶:۳۵
۳ زیر بنای معاشرت و حیا قسمت اول دانلود ۷,۵۰۸ ۰۰:۴۲:۴۲
۴ زیر بنای معاشرت و حیا قسمت دوم دانلود ۷,۲۲۱ ۰۰:۴۱:۰۴
۵ موانع و آسیب های حیا دانلود ۷,۰۱۶ ۰۰:۳۹:۵۴
۶ اقسام حیا دانلود ۷,۵۰۵ ۰۰:۴۲:۴۱
۷ عوامل سوء ظن دانلود ۷,۱۴۰ ۰۰:۴۰:۳۶
۸ بد گمانه و بد بینی به مردم دانلود ۶,۸۶۵ ۰۰:۳۹:۰۳
۹ عدم آزار و مزاحمت برای مردم دانلود ۷,۷۱۸ ۰۰:۴۳:۵۴
۱۰ اهل بیت دانلود ۷,۱۷۶ ۰۰:۴۰:۴۹
۱۱ فرهنگ گفتگو دانلود ۷,۶۲۶ ۰۰:۴۳:۲۲
۱۲ اقسام گفتگو دانلود ۶,۹۹۰ ۰۰:۳۹:۴۵
۱۳ شماتت و سرزنش دانلود ۷,۳۸۴ ۰۰:۴۲:۰۰
۱۴ امام حسن مجتبی (ع) دانلود ۷,۱۴۷ ۰۰:۴۰:۳۹
۱۵ اخلاق اجتماعی دانلود ۷,۲۸۶ ۰۰:۴۱:۲۶
۱۶ مروت و جوانمردی دانلود ۶,۸۰۱ ۰۰:۳۸:۴۱
۱۷ پیرامون شخصیت مولایی دانلود ۷,۷۹۲ ۰۰:۴۴:۱۹
۱۸ شیوه های تربیت امام علی (ع) دانلود ۸,۷۹۳ ۰۰:۵۰:۰۱
۱۹ امام علی (ع) دانلود ۷,۹۰۵ ۰۰:۴۴:۵۸
۲۰ اخلاص امام علی (ع) دانلود ۵,۸۳۸ ۰۰:۳۳:۱۲
۲۱ خانواده قسمت اول دانلود ۷,۴۰۹ ۰۰:۴۲:۰۸
۲۲ خانواده قسمت دوم دانلود ۷,۳۳۸ ۰۰:۴۱:۴۴
۲۳ خانواده قسمت سوم دانلود ۷,۳۵۰ ۰۰:۴۱:۴۸
۲۴ خودداری ها و اجتناب در زندگی دانلود ۶,۶۷۳ ۰۰:۳۷:۵۷
۲۵ برخورد والدین با فرزندان دانلود ۷,۴۰۵ ۰۰:۴۲:۰۷
۲۶ وداع با ماه مبارک رمضان دانلود ۶,۹۸۷ ۰۰:۳۹:۴۴

 

۴٫حجت الاسلام مومنی

ردیف

توضیحات

اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ شب پانزدهم ماه رمضان- سال ۹۱ دانلود ۱,۸۲۲ ۰:۱۰:۲۱
۲ شب پانزدهم ماه رمضان- سال ۹۱ دانلود ۱,۷۷۵ ۰:۱۰:۰۵
۳ شب پانزدهم ماه رمضان- سال ۹۱ دانلود ۱,۰۵۷ ۰:۰۵:۵۹
۴ شب شانزدهم ماه رمضان- سال ۹۱ دانلود ۱,۷۳۱ ۰:۰۹:۴۹
۵ شب شانزدهم ماه رمضان- سال ۹۱ دانلود ۱,۳۰۸ ۰:۰۷:۲۵
۶ شب شانزدهم ماه رمضان- سال ۹۱ دانلود ۱,۴۶۵ ۰:۰۸:۱۹
۷ شب هفدهم ماه رمضان- سال ۹۱ دانلود ۱,۸۴۷ ۰:۱۰:۲۹
۸ شب هفدهم ماه رمضان- سال ۹۱ دانلود ۱,۹۸۶ ۰:۱۱:۱۶
۹ شب هفدهم ماه رمضان- سال ۹۱ دانلود ۱,۷۹۸ ۰:۱۰:۱۲
۱۰ شب هجدهم ماه رمضان- سال ۹۱ دانلود ۱,۸۵۶ ۰:۱۰:۳۲
۱۱ شب هجدهم ماه رمضان- سال ۹۱ دانلود ۲,۰۳۲ ۰:۱۱:۳۲

 

۵٫آیت الله مصباح یزدی

ردیف

توضیحات

اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ ویژگی های شب قدر ۱ دانلود ۹,۲۸۸ ۰:۵۲:۴۸
۲ ویژگی های شب قدر ۲ دانلود ۱۰,۸۴۲ ۱:۰۱:۳۹
۳ ویژگی های شب قدر ۳ دانلود ۹,۹۴۳ ۰:۵۹:۳۲
۴ ویژگی های شب قدر ۴ دانلود ۷,۹۵۹ ۰:۴۵:۱۵
۵ ویژگی های شب قدر ۵ دانلود ۱۱,۰۳۴ ۱:۰۲:۴۴
۶ در فواید روزه ۱ دانلود ۴,۰۵۸ ۰:۲۳:۰۵
۷ در فواید روزه ۲ دانلود ۵,۸۷۲ ۰:۳۳:۲۴

 

۶٫حجت الاسلام صدیقی

ردیف

توضیحات

اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ شب ۱۱ رمضان ۹۱- قسمت اول دانلود ۴,۸۷۱ ۰:۲۰۵
۲ شب ۱۱ رمضان ۹۱- قسمت دوم دانلود ۴,۴۸۶ ۰:۱۹:۰۷
۳ شب ۱۲ رمضان ۹۱- قسمت اول دانلود ۴,۶۸۷ ۰:۱۹:۵۸
۴ شب ۱۲ رمضان ۹۱- قسمت دوم دانلود ۳,۶۰۰ ۰:۱۵:۲۰
۵ شب ۱۳ رمضان ۹۱ دانلود ۵,۷۲۴ ۰:۲۴:۲۴
۶ شب ۱۴ رمضان ۹۱- قسمت اول دانلود ۲,۶۶۹ ۰:۱۵:۰۹
۷ شب ۱۴ رمضان ۹۱- قسمت دوم دانلود ۳,۴۵۳ ۰:۱۹:۳۷
۸ شب ۱۵ رمضان ۹۱ دانلود ۴,۳۴۱ ۰:۲۴:۴۰
۹ شب ۱۶ رمضان ۹۱- قسمت اول دانلود ۳,۴۵۵ ۰:۱۹:۳۷
۱۰ شب ۱۶ رمضان ۹۱- قسمت دوم دانلود ۲,۷۰۶ ۰:۱۵:۲۱
۱۱ شب ۱۷ رمضان ۹۱- قسمت اول دانلود ۲,۸۶۸ ۰:۱۶:۱۷
۱۲ شب ۱۷ رمضان ۹۱- قسمت دوم دانلود ۱,۰۱۳ ۰:۰۵:۴۴
۱۳ شب ۱۸ رمضان ۹۱- قسمت اول دانلود ۳,۵۸۴ ۰:۲۰:۲۱
۱۴ شب ۱۸ رمضان ۹۱- قسمت دوم دانلود ۲,۸۸۴ ۰:۱۶:۲۲
۱۵ شب ۱۹ رمضان ۹۱- قسمت اول دانلود ۳,۳۱۵ ۰:۱۸:۴۹
۱۶ شب ۱۹ رمضان ۹۱- قسمت دوم دانلود ۱,۱۰۴ ۰:۰۶:۱۵
۱۷ شب ۲۰ رمضان ۹۱- قسمت اول دانلود ۳,۲۰۷ ۰:۱۸:۱۲
۱۸ شب ۲۰ رمضان ۹۱- قسمت دوم دانلود ۳,۲۲۳ ۰:۱۸:۱۶

 

۷٫آیت الله حق شناس

ردیف

توضیحات

اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ درس اخلاق ۱ دانلود ۵,۶۴۱ ۰:۲۴:۰۲
۲ درس اخلاق ۲ دانلود ۶,۳۰۰ ۰:۲۶:۵۱
۳ درس اخلاق ۳ دانلود ۵,۵۱۱ ۰:۲۳:۲۹
۴ درس اخلاق ۴ دانلود ۵,۲۹۲ ۰:۲۲:۳۳
۵ درس اخلاق ۵ دانلود ۵,۳۳۵ ۰:۲۲:۴۴
۶ درس اخلاق ۶ دانلود ۶,۲۰۶ ۰:۲۶:۲۷
۷ درس اخلاق ۷ دانلود ۴,۹۷۱ ۰:۲۱:۱۱
۸ درس اخلاق ۸ دانلود ۶,۹۹۹ ۰:۲۹:۵۰
۹ درس اخلاق ۹ دانلود ۷,۰۱۳ ۰:۲۹:۵۴
۱۰ درس اخلاق ۱۰ دانلود ۶,۳۹۸ ۰:۲۷:۱۶
۱۱ درس اخلاق ۱۱ دانلود ۹,۲۲۹ ۰:۳۹:۳۹
۱۲ درس اخلاق ۱۲ دانلود ۵,۷۷۱ ۰:۲۴:۳۶
۱۳ درس اخلاق ۱۳ دانلود ۳,۳۴۰ ۰:۱۴:۱۳
۱۴ درس اخلاق ۱۴ دانلود ۶,۴۸۶ ۰:۲۷:۴۰
۱۵ درس اخلاق ۱۵ دانلود ۴,۲۶۰ ۰:۱۸:۰۹
۱۶ درس اخلاق ۱۶ دانلود ۵,۷۶۵ ۰:۲۴:۳۴
۱۷ درس اخلاق ۱۷ دانلود ۲,۹۵۵ ۰:۱۲:۳۵
۱۸ درس اخلاق ۱۸ دانلود ۳,۵۷۳ ۰:۱۵:۱۳
۱۹ درس اخلاق ۱۹ دانلود ۵,۷۰۴ ۰:۲۴:۱۸
۲۰ درس اخلاق ۲۰ دانلود ۳,۰۳۸ ۰:۱۲:۲۶
۲۱ درس اخلاق ۲۱ دانلود ۴,۹۰۳ ۰:۲۰:۵۳
۲۲ درس اخلاق ۲۲ دانلود ۳,۱۶۸ ۰:۱۳:۲۹
۲۳ درس اخلاق ۲۳ دانلود ۱,۷۲۶ ۰:۰۷:۲۰
۲۴ درس اخلاق ۲۴ دانلود ۳,۰۲۸ ۰:۱۲:۵۳
۲۵ درس اخلاق ۲۵ دانلود ۵,۸۴۹ ۰:۲۴:۵۶
۲۶ درس اخلاق ۲۶ دانلود ۶,۰۷۱ ۰:۲۵:۵۲
۲۷ درس اخلاق ۲۷ دانلود ۶,۲۳۲ ۰:۲۶:۵۷
۲۸ درس اخلاق ۲۸ دانلود ۶,۸۲۷ ۰:۲۹:۰۶
۲۹ درس اخلاق ۲۹ دانلود ۶,۵۹۰ ۰:۲۸:۰۵
۳۰ درس اخلاق ۳۰ دانلود ۵,۲۵۵ ۰:۲۲:۲۴
۳۱ درس اخلاق ۳۱ دانلود ۵,۷۵۳ ۰:۲۴:۳۱
۳۲ درس اخلاق ۳۲ دانلود ۴,۲۰۴ ۰:۱۷:۵۵
۳۳ درس اخلاق ۳۳ دانلود ۴,۹۶۸ ۰:۲۱:۱۰
۳۴ درس اخلاق ۳۴ دانلود ۳,۷۰۸ ۰:۱۵:۴۸
۳۵ درس اخلاق ۳۵ دانلود ۵,۶۳۹ ۰:۲۴:۰۲
۳۶ درس اخلاق ۳۶ دانلود ۴,۵۶۸ ۰:۱۹:۲۸
۳۷ درس اخلاق ۳۷ دانلود ۳,۱۱۹ ۰:۱۳:۱۷
۳۸ درس اخلاق ۳۸ دانلود ۴,۳۷۰ ۰:۱۸:۳۷
۳۹ درس اخلاق ۳۹ دانلود ۳,۹۴۵ ۰:۱۶:۴۸
۴۰ درس اخلاق ۴۰ دانلود ۵,۶۶۸ ۰:۲۴:۰۹
۴۱ درس اخلاق ۴۱ دانلود ۴,۹۸۷ ۰:۲۱:۱۵
۴۲ درس اخلاق ۴۲ دانلود ۵,۳۴۴ ۰:۲۲:۴۶
۴۳ درس اخلاق ۴۳ دانلود ۱۰,۷۲۸ ۰:۴۵:۴۴
۴۴ درس اخلاق ۴۴ دانلود ۶,۲۹۱ ۰:۲۶:۴۹
۴۵ درس اخلاق ۴۵ دانلود ۳,۶۱۲ ۰:۱۵:۲۳
۴۶ درس اخلاق ۴۶ دانلود ۵,۲۳۰ ۰:۲۲:۱۷
۴۷ درس اخلاق ۴۷ دانلود ۳,۷۴۰ ۰:۱۵:۵۶
۴۸ درس اخلاق ۴۸ دانلود ۴,۳۳۸ ۰:۱۸:۲۹
۴۹ درس اخلاق ۴۹ دانلود ۴,۵۵۳ ۰:۱۹:۲۴
۵۰ درس اخلاق ۵۰ دانلود ۳,۱۱۹ ۰:۱۳:۱۷
۵۱ درس اخلاق ۵۱ دانلود ۴,۸۸۱ ۰:۲۰:۴۸
۵۲ درس اخلاق ۵۲ دانلود ۶,۰۱۲ ۰:۲۵:۳۸
۵۳ درس اخلاق ۵۳ دانلود ۵,۸۵۹ ۰:۲۴:۵۸
۵۴ درس اخلاق ۵۴ دانلود ۶,۵۴۰ ۰:۲۷:۵۳
۵۵ درس اخلاق ۵۵ دانلود ۵,۴۷۰ ۰:۲۳:۲۰
۵۶ درس اخلاق ۵۶ دانلود ۷,۱۱۷ ۰:۳۰:۲۱
۵۷ درس اخلاق ۵۷ دانلود ۱۳,۲۸۰ ۰:۵۶:۳۹
۵۸ درس اخلاق ۵۸ دانلود ۶,۱۶۳ ۰:۲۶:۱۷
۵۹ درس اخلاق ۵۹ دانلود ۴,۷۷۷ ۰:۲۰:۲۲
۶۰ درس اخلاق ۶۰ دانلود ۶,۶۱۲ ۰:۲۸:۱۲
۶۱ درس اخلاق ۶۱ دانلود ۶,۷۹۰ ۰:۲۸:۵۸
۶۲ درس اخلاق ۶۲ دانلود ۵,۷۱۶ ۰:۲۴:۲۳
۶۳ درس اخلاق ۶۳ دانلود ۴,۰۶۰ ۰:۱۷:۱۹
۶۴ درس اخلاق ۶۴ دانلود ۵,۷۶۹ ۰:۲۴:۳۶
۶۵ درس اخلاق ۶۵ دانلود ۶,۳۶۲ ۰:۲۷:۰۸

 

۸. شهاب مرادی

ردیف

توضیحات

اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ شب شهادت حضرت علی – قسمت اول دانلود ۱٫۷۷۷ ۰:۱۰:۰۵
۲ شب شهادت حضرت علی – قسمت دوم دانلود ۱٫۷۶۸ ۰:۱۰:۰۲
۳ شب شهادت حضرت علی – قسمت سوم دانلود ۱٫۷۳۶ ۰:۰۹:۵۱
۴ شب شهادت حضرت علی – قسمت چهارم دانلود ۱٫۷۸۳ ۰:۱۰:۰۷
۵ شب شهادت حضرت علی – قسمت پنجم دانلود ۱٫۶۷۶ ۰:۰۹:۳۱

 

۹٫ آقا مجتبی تهرانی

ردیف

توضیحات

اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ اخلاق – جلسه اول دانلود ۴٫۲۳۸ ۰:۳۴:۲۶
۲ اخلاق – جلسه دوم دانلود ۴٫۲۳۹ ۰:۳۴:۲۷
۳ اخلاق – جلسه سوم دانلود ۴٫۳۶۳ ۰:۳۵:۲۸
۴ اخلاق – جلسه چهارم دانلود ۳٫۵۵۵ ۰:۲۸:۵۳
۵ اخلاق – جلسه پنجم دانلود ۴٫۴۸۵ ۰:۳۶:۲۸
۶ اخلاق – جلسه ششم دانلود ۴٫۲۰۹ ۰:۳۴:۱۲
۷ اخلاق – جلسه هفتم دانلود ۴٫۰۲۳ ۰:۳۲:۴۱
۸ اخلاق – جلسه هشتم دانلود ۴۰۳۲ ۰:۳۲:۴۶
۹ اخلاق – جلسه نهم دانلود ۴٫۲۷۸ ۰:۳۴:۴۵
۱۰ اخلاق – جلسه دهم دانلود ۴٫۳۳۳ ۰:۳۵:۱۳
۱۱ اخلاق – جلسه یازدهم دانلود ۴٫۱۴۵ ۰:۳۳:۴۱

 

۱۰٫ انجوی نژاد

ردیف

توضیحات

اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ پاکی – جلسه اول دانلود ۱٫۷۶۴ ۰:۱۰:۰۰
۲ پاکی – جلسه دوم دانلود ۱٫۸۹۲ ۰:۰۸:۰۳
۳ پاکی – جلسه سوم دانلود ۱۵۸۷ ۰:۰۶:۴۵
۴ پاکی – جلسه چهارم دانلود ۱٫۹۱۱ ۰:۰۸:۰۸
۵ پاکی – جلسه پنجم دانلود ۱٫۶۹۳ ۰:۰۷:۱۲
۶ پاکی – جلسه ششم دانلود ۱٫۵۶۴ ۰:۰۶:۳۹
۷ پاکی – جلسه هفتم دانلود ۱٫۴۱۲ ۰:۰۶:۳۹
۸ پاکی – جلسه هشتم دانلود ۲٫۳۵۴ ۰:۱۰:۰۱
۹ پاکی – جلسه نهم دانلود ۲٫۳۴۳ ۰:۰۹:۵۹
۱۰ آسمانی شدن (شب ۲۱ ماه مبارک رمضان_قسمت اول) دانلود ۲,۳۷۹ ۰:۱۳:۳۱
۱۱ آسمانی شدن (شب ۲۱ ماه مبارک رمضان_قسمت دوم) دانلود ۲,۷۲۲ ۰:۱۵:۲۸
۱۲ آسمانی شدن (شب ۲۱ ماه مبارک رمضان_قسمت سوم) دانلود ۲,۸۰۳ ۰:۱۵:۵۵
۱۳ آسمانی شدن (شب ۲۱ ماه مبارک رمضان_قسمت چهارم) دانلود ۲,۳۰۳ ۰:۱۳:۰۴
۱۴ آسمانی شدن (شب ۲۱ ماه مبارک رمضان_قسمت پنجم) دانلود ۲,۷۵۷ ۰:۱۸:۴۸
۱۵ آسمانی شدن (شب ۲۱ ماه مبارک رمضان_قسمت ششم) دانلود ۲,۰۲۹ ۰:۱۱:۳۱
۱۶ آسمانی شدن (شب ۲۳ ماه مبارک رمضان_قسمت اول) دانلود ۱,۵۲۷ ۰:۰۸:۴۰
۱۷ آسمانی شدن (شب ۲۳ ماه مبارک رمضان_قسمت دوم) دانلود ۳,۷۲۰ ۰:۲۱:۰۸
۱۸ آسمانی شدن (شب ۲۳ ماه مبارک رمضان_قسمت سوم) دانلود ۲,۸۸۰ ۰:۱۶:۲۱
۱۹ آسمانی شدن (شب ۲۳ ماه مبارک رمضان_قسمت چهارم) دانلود ۲,۴۵۳ ۰:۱۳:۵۶
۲۰ آسمانی شدن (شب ۲۳ ماه مبارک رمضان_قسمت پنجم) دانلود ۲,۲۶۷ ۰:۱۲:۵۲
۲۱ آسمانی شدن (شب ۲۳ ماه مبارک رمضان_قسمت ششم) دانلود ۳,۰۹۷ ۰:۱۷:۳۶
۲۲ پشیمانی از گناه (جلسه اول _ قسمت اول) دانلود ۱,۶۹۸ ۰:۰۹:۳۷
۲۳ پشیمانی از گناه (جلسه اول _ قسمت دوم) دانلود ۱,۷۶۴ ۰:۱۰:۰۰
۲۴ پشیمانی از گناه (جلسه اول _ قسمت سوم) دانلود ۱,۷۶۶ ۰:۱۰:۰۱
۲۵ پشیمانی از گناه (جلسه اول _ قسمت چهارم) دانلود ۱,۷۷۱ ۰:۱۰:۰۳
۲۶ پشیمانی از گناه (جلسه اول _ قسمت پنجم) دانلود ۱,۷۶۳ ۰:۱۰:۰۰
۲۷ پشیمانی از گناه (جلسه اول _ قسمت ششم) دانلود ۱,۷۶۰ ۰:۰۹:۵۹
۲۸ پشیمانی از گناه (جلسه اول _ قسمت هفتم) دانلود ۱,۷۰۹ ۰:۰۹:۴۱
۲۹ پشیمانی از گناه (جلسه دوم _ قسمت اول) دانلود ۱,۷۶۵ ۰:۱۰:۰۰
۳۰ پشیمانی از گناه (جلسه دوم _ قسمت دوم) دانلود ۱,۷۶۶ ۰:۱۰:۰۱
۳۱ پشیمانی از گناه (جلسه دوم _ قسمت سوم) دانلود ۱,۷۵۷ ۰:۰۹:۵۸
۳۲ پشیمانی از گناه (جلسه دوم _ قسمت چهارم) دانلود ۱,۹۰۸ ۰:۰۸:۰۷

 

۱۱٫ حجت الاسلام صابری اراکی

ردیف

توضیحات

اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ ماه رمضان،اخلاص،تقوا و دیگر مسائل – جلسه اول دانلود ۴,۰۸۵ ۰۰:۳۳:۱۲
۲ ماه رمضان،اخلاص،تقوا و دیگر مسائل – جلسه دوم دانلود ۵,۷۲۰ ۰۰:۴۶:۳۰
۳ ماه رمضان،اخلاص،تقوا و دیگر مسائل – جلسه سوم دانلود ۵,۶۸۶ ۰۰:۴۶:۱۴
۴ ماه رمضان،اخلاص،تقوا و دیگر مسائل – جلسه چهارم دانلود ۴,۶۹۷ ۰۰:۳۸:۱۱
۵ ماه رمضان،اخلاص،تقوا و دیگر مسائل – جلسه پنجم دانلود ۶,۳۴۲ ۰۰:۵۱:۳۴
۶ ماه رمضان،اخلاص،تقوا و دیگر مسائل – جلسه ششم دانلود ۶,۱۸۰ ۰۰:۵۰:۱۵
۷ ماه رمضان،اخلاص،تقوا و دیگر مسائل – جلسه هفتم دانلود ۵,۹۵۲ ۰۰:۵۳:۳۸
۸ ماه رمضان،اخلاص،تقوا و دیگر مسائل – جلسه هشتم دانلود ۶,۰۹۱ ۰۰:۴۹:۳۲
۹ ماه رمضان،اخلاص،تقوا و دیگر مسائل – جلسه نهم دانلود ۴,۱۴۴ ۰۰:۴۷:۳۳
۱۰ ماه رمضان،اخلاص،تقوا و دیگر مسائل – جلسه دهم دانلود ۲,۹۴۰ ۰۰:۵۳:۲۲
۱۱ ماه رمضان،اخلاص،تقوا و دیگر مسائل – جلسه یازدهم دانلود ۱,۴۰۸ ۰۰:۵۱:۰۵
۱۲ ماه رمضان،اخلاص،تقوا و دیگر مسائل – جلسه دوازدهم دانلود ۵,۵۶۴ ۰۰:۵۴:۱۱
۱۳ ماه رمضان،اخلاص،تقوا و دیگر مسائل – جلسه سیزدهم دانلود ۴,۴۸۸ ۰۰:۵۵:۱۰
۱۴ ماه رمضان،اخلاص،تقوا و دیگر مسائل – جلسه چهاردهم دانلود ۶,۴۲۱ ۰۰:۵۲:۱۲
۱۵ ماه رمضان،اخلاص،تقوا و دیگر مسائل – جلسه پانزدهم دانلود ۶,۷۹۴ ۰۰:۵۵:۱۵
۱۶ ماه رمضان،اخلاص،تقوا و دیگر مسائل – جلسه شانزدهم دانلود ۶,۷۲۹ ۰۰:۵۴:۴۳
۱۷ ماه رمضان،اخلاص،تقوا و دیگر مسائل – جلسه هفدهم دانلود ۶,۵۶۴ ۰۰:۵۳:۲۲
۱۸ ماه رمضان،اخلاص،تقوا و دیگر مسائل – جلسه هجدهم دانلود ۶,۹۰۶ ۰۰:۵۶:۰۹

همچنین ببینید

گزارش تصویری, افطاری, شب ولادت, کریم اهل بیت ,امام حسن مجتبی (ع) , مسجد فاطمیه ,افسریه تهران, نمازگزاران , بسیجیان, ماه رمضان

گزارش تصویری افطاری در شب ولادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی (ع)

آماده سازی صحن مسجد فاطمیه جهت سفره افطار کریم اهل بیت امام حسن مجتبی(ع)   …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهارده + هجده =

 مسجد بلاگ  ستادعالي كانون هاي فرهنگی و هنری مساجد كشور جشنواره‌ی بزرگ فرهنگی هنری جوانان مساجد ستاد عالی هماهنگی و نظارت بر کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور  اداره کل کتابخانه‌های مساجد کشور